ХАЙХ
ИРГЭНИЙ ХЭРЭГ, МАРГААНД ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА ҮЗҮҮЛЭХ
- Иргэн, хуулийн этгээдийн нэр төр, алдар хүнд, ажил хэргийн нэр хүндийг гутаасан маргаан - Компани, хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигчдийн хоорондын маргаан
ЗАХИРГААНЫ ХЭРЭГ, МАРГААНД ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА ҮЗҮҮЛЭХ
- Уул уурхайн болон ашигт малтмалын /тусгай зөвшөөрөл олгох, цуцлах, түдгэлзүүлэх, бүртгэхтэй холбоотой/ маргаан - Газрын /газрын эзэмшил, ашиглалт, өмчлөл, дуудлага худалдаа, давхардуулан олгосон гэх мэт/ маргаан - Төрийн албаны /төрийн албанаас халагдсан, чөлөөлөгдсөн, сахилгын арга хэмжээ авагдсан гэх мэт/ маргаан
ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГТ ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА ҮЗҮҮЛЭХ
Эрүүгийн хэрэгт бид үйлчлүүлэгчийн хүсэлтээр сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгч, ялтны эрх ашгийг хамгаалж байцаан шийтгэх ажиллагаанд оролцохоос гадна эрүүгийн хэргийн улмаас нэр төр, алдар хүнд, санаа сэтгэл, бие эрхтэн, эд хөрөнгийн талаар хохирол хүлээсэн этгээдийн эрх ашгийг хамгаалан дараахь чиглэлээр хууль зүйн туслалцаа үзүүлдэг.
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ
-Гадаадын болон дотоодын хөрөнгө оруулагчдад холбогдох хууль тогтоомж, эрх зүйн орчны талаар цогц мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх -Шаардлагатай хууль тогтоомжийн эмхтгэл, танилцуулгыг бэлтгэж өгөх -Татварын орчны талаархи судалгаа хийх, зөвлөгөө өгөх
АШИГТ МАЛТМАЛ
-Ашигт малтмалын хууль тогтоомжийн талаар зөвлөгөө өгөх -Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч компани, нөхөрлөлийг нэгтгэх, нийлүүлэх асуудлаар зөвлөгөө өгөх, хийж гүйцэтгэх
КОМПАНИ БОЛОН БУСАД ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД
-Компаний, нөхөрлөл, холбоо, сан, хоршоо, хуулийн этгээдийн салбар төлөөлөгчийн газрын эрх зүйн асуудлаар зөвлөгөө өгөх -Компаний, нөхөрлөл, холбоо, сан, хоршоо зэргийг үүсгэн байгуулах, эрх бүхий байгууллагад бүртгүүлж гэрчилгээ авах
ТАТВАР
• Татварын хууль тогтоомжийн талаар зөвлөгөө өгөх • Татварын улсын байцаагчийн актын хууль зүйн үндэслэлийг магадлах • Татварын маргаан таслах комисст хандах өргөдөл, гомдлын эх бэлтгэх • Татварын маргаан таслах комисст үйлчлүүлэгчийг төлөөлөх • Татварын асуудлаар шүүхэд төлөөлөх, өмгөөлөгчөөр оролцох.
ОЮУНЫ ӨМЧ
-Оюуны өмчийн хууль тогтоомжийн талаар зөвлөгөө өгөх -Оюуны өмч/ шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загвар, барааны тэмдэг, утга зохиолын бүтээл гэх мэт/-ийг баталгаажуулахад хууль зүйн зөвлөгөө өгөх үйлчлүүлэгчийг төлөөлөх
ГАЗAР
• Газрын хууль тогтоомжийн талаар зөвлөгөө өгөх • Газар эзэмших, ашиглах, өмчлөх тухай хүсэлт гаргахад шаардлагатай баримт бичгийн төсөл бэлтгэх, жагсаалт гаргах • Газар эзэмших, ашиглах, өмчлөх шилжүүлэх гэрээ, хэлцлийн эх бэлтгэх • Газрын маргаан үйлчлүүлэгчийг шүүхэд төлөөлөх, өмгөөлөгчөөр оролцох.
ТЕНДЕР
-Тендерийн хууль тогтоомжийн талаар зөвлөгөө өгөх -Тендерт оролцогчийн материал холбогдох баримт бичгийг хуулийн дагуу бүрдүүлэх -Тендерийн бичиг баримт боловсруулах -Тендерийн маргааныг эрх бүхий байгуулагаар шийдвэрлүүлэх ажиллагаанд үйлчлүүлэгчийг төлөөлөх, өмгөөлөгчөөр оролцох.
ХӨДӨЛМӨРИЙН ХАРИЛЦАА
-Хөдөлмөрийн хууль тогтоомжийг зөв хэрэглэх, үндэслэх талаар зөвлөгөө өгөх -Байгууллага, үйлчлүүлэгчид байвал зохих хөдөлмөрийн баримт бичгийн жагсаалтыг гаргах, боловсруулж өгөх -Ажилтныг ажилд авах, ажлаас халах, шагнал урамшуулал олгох гэх мэт харилцааг журамлах шийдвэрийн төсөл бэлтгэх
ГЭРЭЭ
Гэрээний хууль тогтоомж, талуудын хооронд байгуулагдсан гэрээний зохицуулалтын талаар зөвлөгөө өгөх Гэрээнээс татгалзах, цуцлах түүнээс үүдэн гарах болзошгүй үр дагаварын талаар шинжилгээ хийх Бүх төрлийн гэрээ, хэлцлийн эх бэлтгэх, хэрэгжилтийг хянах Гэрээнээс үүдэлтэй маргаанд үйлчлүүлэгчийг төлөөлөх, шүүх, арбитрт өмгөөлөгчөөр оролцох.
ӨМЧ, ХӨРӨНГӨ
Өмч, хөрөнгө түүнийг эзэмших, ашиглах, захиран зарцуулахтай холбоотой хууль тогтоомжийн талаар зөвлөгөө өгөх Өмч, хөрөнгийг баталгаажуулахад туслалцаа үзүүлэх, төлөөлөх
ЭРХ ЗҮЙН МАГАДЛАН ДҮГНЭЛТ
Эрх зүйн магадлан дүгнэлтийн учир холбогдол нь Эрх зүйн харилцаанд оролцогчдод тухайн зүйлийн талаар үнэн зөв, эргэлзээгүй мэдээллийг өгөөд зогсохгүй, уг мэдээллийг үндэслэн эцсийн шийдвэр гаргахад нөлөөлдөгт оршино. Эрх зүйн магадлан дүгнэлтийг дараах хүрээнд хийнэ.
ХУУЛЬ ЗҮЙН ОРЧУУЛГА
• Бүх төрлийн гэрээ хэлцлийн эхийг бэлтгэнэ • Хууль тогтоомж, баримт бичгийг орчуулна • Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаалт, шүүхийн үйл ажиллагаанд аман болон бичгийн орчуулга хийнэ
ЭРХ ЗҮЙН МАРГААНЫГ ШҮҮХИЙН БУС АРГААР ШИЙДВЭРЛЭХ
• Хэлэлцээр хийх • Эвлэрүүлэн зуучлалын ажиллагаа явуулах • Арбитрын ажиллагаанд төлөөлөгч, өмгөөлөгчөөр оролцох • Талуудад ашигтай хувилбарыг олж маргааныг шийдвэрлэх.
ГАДААДЫН ИРГЭНИЙ ЭРХ ЗҮЙН БАЙДАЛ, ХАРЬЯАТЫН АСУУДЛААР ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ
- Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын талаар цогц зөвлөгөө өгөх - Гадаадын иргэн Монгол улсын виз авах асуудлаар зөвлөгөө өгөх - Гадаадын иргэн Монгол улсад оршин суух зөвшөөрөл авах, бүртгүүлэх асуудлаар зөвлөгөө өгөх
ХАМТРАН АЖИЛЛАГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД
Бидний тухай | Үйлчилгээ | Таны хуулийн мэдлэгт | Хууль тогтоомж | Холбоо барих